Русско-юкагирский разговорник

27 Тема 27. Погода

Аудио Фраза Перевод
1 Какая сегодня погода? Туҥ чайлэҕа сукун хуодэбани?
2 Небо сегодня ясное. Хуруул туҥ чайлэҕа мэ чайлэньи.
3 Идет снег. Эримэлэҥ уунун.
4 Погода холодная. Сукун мэ хадьич.
5 Ветрено. Мэр илийэньи.
6 Сегодня ветра нет. Туҥ чайлэҕа илийэ эwльэ.
7 Дует сильный ветер. Wэрвэй илийэлэк льирэрэл.
8 Откуда дует ветер? Хадаат илийэ льэй?
9 Какая будет погода завтра? Эгуойиэ хуодэбандьэ чайлэ ҥолтэй?
10 На улице сыро. Пудэ уулуссаҕа мэр оҥуй.
11 Стало тепло. Мэ пугэкиэй.
12 Стало холодно. Мэ ханьхаай.
13 Дождь прошёл. Сиигийэлэҥ уучиил.
14 Небо прояснилось. Мэт хуруул мэр амахаай.
15 Снег перестал. Эримэ мэр аарэч.
16 Завтра будет тепло. Эгуойиэ мэ пугэкиэтэй.
17 Вчера была хорошая погода. Аwйаа амучэ чайлэ ҥолҥи.