Чиэдьэ 1


Чиэдьэ 1 


Пукэльэ эйуульэл. Пэн чиэлкиэй. Лэбиэ чуму пойнэт оҕоонуннуй. Пэн чугоон эмидэйнуннуй. Одулпэ нумэгэ модоонуҥи, лосил пиэдиит. Кужуугэ одул лосил пиэдиэнуй. Подьорхосьил йургуудьэйэ, Орпонжаа эмилмэ омон подьоҕот оҕоонуннуҥи кужуугэ.

 

 

    Йоулусьулпэ: 

  1. Чиэдьэ ходимийоодэк?
  2. Лэмдик чиэдьэмэ кужуугэ пиэдиэнуй?
Последнее изменение: Четверг, 4 Февраль 2016, 12:21