Чиэдьэ 1


Чиэдьэ 1 


Пукэльэ эйуульэл. Пэн чиэлкиэй. Лэбиэ чуму пойнэт оҕоонуннуй. Пэн чугоон эмидэйнуннуй. Одулпэ нумэгэ модоонуҥи, лосил пиэдиит. Кужуугэ одул лосил пиэдиэнуй. Подьорхосьил йургуудьэйэ, Орпонжаа эмилмэ омон подьоҕот оҕоонуннуҥи кужуугэ.

 

 

   

Last modified: Monday, 25 February 2019, 4:31 PM