Чиэдьэ 2


Чиэдьэ 2 


Читнэйэ чиэдьэк кэлул,
Хоҥорньэйэ пукэльэк эйуул,
Чоҕосьалгэт миидьиилэ пумудутчиили,
Угурчэпэ мородэллэ, шубэжэтчиили!
Нилги нумэгэ эл модо,
Митин эл чэлуу – омоо!

 

 

 

Йоулэсьулпэ: 

    Лэмэлэ уөрпэпул пумудуҥи чиэдьэмэ?

    Чуҥ тасиилэ өнмэгэ льиик тиҥ стишок.

Last modified: Thursday, 4 February 2016, 4:09 PM