Пойнэйэ мээмээк (ньиэдьиил)


Пойнэйэ мээмээк (ньиэдьиил) Хаахаа таҥпэ тудаа пундоопэги. Мит шоромопул таҥнуги Хорходаҥильгэн модойоонпэк.

Иркидьэ чиэдьэмэ Хорходаҥильҥин чобулгэт ньаньчэ пойнэйэ мээмээтэгэ киэсь.

Мит хаҥичэпул шахальаадэллэ тудэгэлэ куддэдин льиэнуҥи – эл куддиэнуҥи. Таҥ мээмээ пугэлбиэги чуму йархаалэ шароой. Эл куддэтчэк! Чобинэ, винчестер тудэгэлэ эл мэйну.

Иркин тордохкэ пулундиэ тэрикэдиэньэ модольэлҥи. Таат таҥ тордох молҕин таҥ мээмээ эгиэдэллэ, аҥа йоҕодайдэллэ, эрдьиэй шоромо лэйдин. Таҥ пулундиэ эл иҥиисьоон, тудэ чобинэ миндэллэ, аҥаҥин тудэгэлэ кигиим.

Таат тдөнбит, чобинэ мойт, мондьаат тудэ саам эл ньоҕо, лорхайт. Таҥдиэт мээмээгэлэ кудэдэм, аҥа молҕин кигиит.

Элльоодий чилэндьэ пулундиэк оольэл!

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Хадунгэт киэсь пойнэйэ мээмээк?
  2. Ходит хаҥичэпул лорхайҥа куддэдин пойнэйэ мээмээгэлэ?
  3. Ходо пулундиэ куддэм эдиҥ мээмээгэлэ?

Last modified: Friday, 5 February 2016, 11:06 AM