Чуөльэд омниипэ моноолпэги


Чуөльэд омниипэ моноолпэги 


Киндьэ укэйдэллэ, чанмаах ходоотэй, тиҥ ньэмолҕилгэ йубугоотэйли.

Киндьэ укэйдэллэ, орпоот оҕоотэй, тиҥ ньэмолҕилгэ лэҥдоотэйли.

Last modified: Friday, 5 February 2016, 11:15 AM