Ньаадэ


Ньаадэ 


Ньаадэ параа киэсь. Нодопэ кэбэйнуҥи пугэсьэ лэбиэҥин. Кужуу ниҥхаарньэй. Пэн тибаануннуй. Полжисьэпул шахаладайдэллэ лоудуунуҥи. Шоромопул анилэ чиэдьэІин иксьиинуҥа. Йалҕилпэ, унуҥпэ йархаануннуҥи.

Йобии ньаадэмэ

Йобии ходьаа Васяньэ

Лэгул чиэдьэҥин

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Хаҥидэ нодопэ кэбэйнуҥи?
  2. Ньаадэмэ пэн ходимиэй?
  3. Лэмдик ньаадэ параагэ шоромопул аануҥилэ?
Last modified: Friday, 5 February 2016, 1:32 PM