Мит анилпэ


Мит анилпэ 

Чобулгэт кэлулбэн анилпэ чобулгэт чаҥдэ хоннуҥи Унмунгэн, Унмун унуҥдиэпэгэн кусиэ киндьэгэ. Таат арпайт, анин киндьэгэ лэбиэдуулэ уктэсьнуҥилэ. Таасилэ таҥ анил йолоҕудэ чобулҥин өнрэйнуннуй хонут.

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Лэмэн киндьэгэ чобул анилпэ чаҥдэ хоннуҥи Унмунгэн?
  2. Лэмэн киндьэгэ анил лэбиэдуулэ уктэсьнум?
Last modified: Friday, 5 February 2016, 2:26 PM