Мит анилпэ


Мит анилпэ 

Чобулгэт кэлулбэн анилпэ чобулгэт чаҥдэ хоннуҥи Унмунгэн, Унмун унуҥдиэпэгэн кусиэ киндьэгэ. Таат арпайт, анин киндьэгэ лэбиэдуулэ уктэсьнуҥилэ. Таасилэ таҥ анил йолоҕудэ чобулҥин өнрэйнуннуй хонут.

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Лэмэн киндьэгэ чобул анилпэ чаҥдэ хоннуҥи Унмунгэн?
  2. Лэмэн киндьэгэ анил лэбиэдуулэ уктэсьнум?
Последнее изменение: Пятница, 5 Февраль 2016, 14:26