Чахадан


Чахадан 


Чахадан унуҥдиэ
Подьоҕот оҕоонуннуй,
Чахадандиэ оожиидиэги
Анилэ улдоонуннуй.

Пугэмэ анил иксьиит,
Йукулэлэк аануннул,
Йэрильбэплэк, йархаадиэпэк
Чиэдьэҥин сольтаануннуй.

Чиэдьэмэ мит Чахадан
Йархаалэ тобиэнуннуй,
Мит йархоодьэ анилпэ
Чаахаҥоон кудиэнуннуй.

Чахадан – эмэйгэ
Мит модойиили,
Чахадан – эмэйгэт
Таат омось эндьиили.Эксиль

Анил

Йукэлэ


Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмдик аануҥилэ иксьиилоодьэ анилпэгэт?
  2. Ходит Чахадан унуҥгэлэ таат ньуутэҥа?

Last modified: Monday, 8 February 2016, 3:09 PM