Моттушкаадиэ


Моттушкаадиэ 


Мэт кэнмэ моттушкаадиэ
Нажжухаасьит эйрэй:
Мэт йукэлэлэк аамэ
Миэдаануй чайкадиэ.

Анириги идьии шойтэй,
Лэбиэдууги оҥрит лэктэй,
Амунпэги тоукэдиэҥин,
Кокэпки чуму падут.

«Лэмдик тэт мэтин поньоошмэ? –
Йоҕумульэл моттушкаадиэ. –
Тэт чугоон таат чуму аамэк,
Ходо аанум тэт эпиэ».

Хойт йоҕумук, моттушкадиэ,
Өрньэт оожиигэ чаҥдайдэ,
Тэтул стол өрдьэгэ мадаашут,
Мэт иилулбэн чайкадиэ.Йоулусьулпэ: 

  1. Лэмэн лэгулэк иркин анилгэт аануҥилэ?
  2. Хойт йоҕумуй моттушкадиэ?


Last modified: Tuesday, 9 February 2016, 10:02 AM