Таҥҕаарчик тэрикиэдиэ (ньиэдьиил)


Таҥҕаарчик тэрикиэдиэ (ньиэдьиил) 


Хорходонгэ модойоодэк чэнчэ тэрикиэдиэк Таҥҕарчик. Тудэл чуөтэ чэнчоодэк аанумлэ, уөрэптиэ эдуөнгэт тудэгэлэ шэнрэйнуҥа.

Таҥҕарчик тудэ маҕил аримэлдэгэн йэргэтпэлэк ултэсьнумлэ. Эдиҥ йэргэтпэпки, мэруйиит, Таҥҕарчик маҕилгэлэ пайаайнудэ, мумжиэнуҥи. Таҥҕарчик таат эйрэдэгэ, уөрэптиэ тудэгэт эл лэдуйнуҥи, тудэ йолаа шубэжэт, дибабайт.

Таҥҕарчиккэлэ моннуҥи:

– Тудэл чуму лэйдиим, хадунгэ омосьэ, нингоо лэбэйдиилэк льэл, хадунгэ лэмэн ульэгэплэк льэнуҥил, шоромо эмтэдэйдин, чуму мусинбэнгэлэ лэйдиим, – таат моннуҥи.

Таат иркидьэ Таҥҕарчик лэбэйдииҥин хондин кудэльэльэл. Тудэ туискэлэ маҕил аал ултэллэ, аҕи хондин мэ льэнуй уөрэптиэгэт. Таат адуөн йуөт, мэт мэт паабааньэ Нинэньэ Таҥҕарчик йолаа аҕии шэйрэйдин мэ льэнуй лэбэйдиҥин. Эмэй мондьоодэк митин:

– Катюшка, йуөҥик!

Катюшка, мит эмдьэ, йукоойоодэк, эл эйрэйбэдэк. Катюшка миндэллэ, мит Таҥҕарчик йолаа хондьиили.

Таат аҕиидуунудэ хонут, иркин омосьэ местэгэ йахайиили. Лэбэйдии кэйлэдэйдэллэ, омон альбоой лэбиэ будиэ. Катюшка модотолло, мит таат эдиҥ лэбэйдии шахальашаай. Таат шахальашут, шахальашут, мит туиспэ чугоон улдэ.

Таат йуөдиили, мит Катюшка ньэхэдуҥгэ өйльэ. Мит иҥлэт, шубэжэт, аҥсиидьайиили. Таат льэт, Нина мони:

– Андаа йуөк, Таҥҕарчик ньаажубэги йиэди, таҥидэ хондьиили.

Тамун Таҥҕарчик иҥиит, таҥидэ хондэллэ, йуөсьии: андаа мит Катюшка молдо йооги йиэди малдьэ-лэбэйдии молҕот, лэҥдэт мэ модой, ньаасьэ эпэрэньут, Таҥҕарчик архаа. Таҥҕарчик митин, нуөдэ мони:

– Мэт йолаа пэсьут, лэбэйдиилиэк лэммэлэ.

Таат, таҥ модол местэпкэ таҥ малдьэ, одун лэбэйдии, кэйлэбэйдии омон альбооҥи. Наа чэнчэ местэк!

Таат йуөт, оҕоот, тэрикэдиэҥин йоодайсьиили, "пэсибэ" мондин, мит Таҥҕарчик тэрикэ чуө кэбэйльэл. Нуөги мэдин мэдул.

 

Лэбэйдии

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Таҥҕарчик ниҥиэдэ омосьоон эпиэлэк?
  2. Ходит уөрэптиэ Таҥҕарчик йолаа эйрэҥи? 

Last modified: Tuesday, 9 February 2016, 11:34 AM