Пиэ мээмээлиэ

Пиэ мээмээлиэ 


Пиэ Мээмээлиэ миткэ льэй,
Пиэ Мээмээлиэ пибилньэй.
Йэльоодьэ пиэгэн амлуйии,
Мээмээлиэ ходоот малуйии.

Хойтбись миткэ пугэ кисэсь,
Мит мээмээлиэ мэ мэжжэсь,
Өнмиэдиэ дьэльооҥоой,
Мээмээ хаарги иильисьоой.

Ньаадэ кэлдэгэ,
Мээмээ шахалэт ходоонуй,
Кэйлэндьэ лэбэйдиилэ
Туиски улдоонуй.

Чиэдьэмэ мээмээ иҥжоонуй,
Мит миидьиипэ абудут,
Айи иҥжоолги эл тадиинуй,
Пукэльэгэ пумудут.

Поорэ – пукэльэ альаануй,
Мээмээ миткэлэ ноудиим,
Тудэл – кэнмэк, эл кэбэйну,
Мит лэбиэлиэ илугиим.


 

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Ходимиэнуй пиэ мээмээлиэгэ поорэмэ, пугэмэ, ньаадэмэ, чиэдьэмэ?

 

 

 

Last modified: Tuesday, 9 February 2016, 11:47 AM