Мээмээн подьорхо (ньиэдьиил)


Мээмээн подьорхо (ньиэдьиил) 


Кэсьэй Халиньэ йукоот йобиийэгэ шобул нумэдиэпэлэк аануҥилэ, таа йодаануҥи.

Иркидьэ монҥи, хаахаа, эсиэ таҥпэ мээмээгэлэ куддиэльэлҥилэ. Куөйпэпул чуму шахальаадэллэ, таҥ мээмээ чуулгэлэ лэктин мэ кэбэйҥи. Йукоодьэ куөйпэдуөрэптиэгэлэ айи титтэньэ көудэйҥа. Аҥапэги пугэлбиэньэгэн монут, шолохэ чаҕитаальэлҥилэ.

Кэсьэй Халиньэ айи хондин мэ льэнуҥи. Эмэйпэги, хосин Эпэкэньэ, титтин монҥилэбэдэк, паайпэпул мээмээ чуулгэлэ эл лэунуҥа, эдуөн эрчоодэк. Эдуөн лэйдиит, Кэсьэй Халиньэ аҕии кэбэйҥи таҥидэ, куөйпэ йолаа. Таат хонут, таҥидэ кэлдэллэ, титтэ шобул нумэдиэгэ аҕиидуунудэ йуөҥа: ньанчэ мээмээтэгэк ходоол. Таат хаахаапэги мээмээ унэмэҥин чуҥжэй, чуҥжэллэ моннуйбэдэк:

- Эдуөн эл мит тэтул кудэдэ, йиэнбэнпэк.

Таат лосил лэгитэт йолаа мээмээн йоон ходолэ таҥ куөйпэдуөрпэ йоопэги хаахаа чаҕитэмлэбэдэк. Кэсьэй Халиньэ иҥлэт, таат нумэҥин шэйрэйҥи.

Нумэ архаа Эпэкэ Хосинньэ оҕооҥи, титтэгэлэ миэт. Таат Кэсьэйгэлэ, Халигэлэ омочча ильдэсьҥа. Таасилэ Кэсьэй Хосингэт йоулэсьум:

- Эмэ, тэт хадунгэт лэйдиимэк, хадунгэ мит эйрэйиили?

- Мэт лэйдии, мэт майлэ мэтин мондьоодэк, тит кэбэсьэмэт, мэт майлэ тулугулаа±эт уйсь, мэт лэйдии, эдуөн эрчоонгэн таат уйсь. Мэт эсиэҥин йукоодэгэ мээмээ йоон ходолэ мит хаахаа йоолэк чаҕитэмлэбэдэк. Эдуөҥпэт мэт чуму лэйтэсьну, эрчоонгэлэ, омосьоонгэлэ мэтин чуму моннуй.

Таат Кэсьэй чоммуй, мархильҥоот кудэй, таат тудэл айи майлэгэт лэйдиильиэм эрчоон, омосьоон кэлоолгэлэ.

Нэлиэмнэй уөрпэпул

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Ходо одулпэ мээмээгэлэ моннуҥи? Ходит?
  2. Лэмдик куөйпэпул аануҥилэ, мээмээгэлэ куддэҥидэ?
  3. Ходит эмэйпэги йоҕумуҥи паайпэдуөрпэҥин?
  4. Лэмэн чуульдьиипэ мээмээгэт тэт лэйдиимэк?

Last modified: Tuesday, 9 February 2016, 12:02 PM