Чомоолбэн


Чомоолбэн 


Чомоолбэн йобии эйриэнуй,
Полжисьэлэк, ульэгэлэк лэйнум,
Унмутпэги шобул титэ оҕоҥи,
Йукоол нодоптиэ унмутпэгэ модоҥи.

Нойл читньит шубэжиэнуй,
Хаҥичэпэгэт шэйрэйнуй.
Эндьоон погильпэги тудэгэлэ йуөнум,
Тамунгэт чомоолбэнпэ эл эльидьоонуҥи.Чомоолбэнпэ


Йоулусьулпэ: 

  1. Чомоолбэн унмутпэги ходимиэҥи?
  2. Кин йуөнум ноудиит чомоолбэнгэлэ?

Последнее изменение: Вторник, 9 Февраль 2016, 16:33