Илулдиэ (ньиэдьиил)


Илулдиэ (ньиэдьиил) 


Эмэй Илулдиэҥин одун чуульдьиилэк пундумлэ. Таҥ чуульдьиигэ уөрэптиэ титтэ эмэй эл хамиэсьоон, пудэ эйрэт, йоодаануҥи. Эмэйпэги йоольэт ходоольэл, уөрэптиэпэгэт оожиидиэ ньэнут, лорхайльэлум. Таат парнааҥоон кудэт, нумэгэт пугужэйдэллэ мэрэсь. Уөрэптиэ ибэльэдэ, титтэ эмэй йолаа шубэжэт, таат поньооҥи эл эмэйсьоон.

Таатмиэй чуульдьии мэдиит, Илулдиэ тудэ эмэйгэлэ чуөтэ хамиэнуннум.

Иркидьэ титтэл лэбэйдии шахальэштин кэбэйҥи. Эмэйги, лэбэйдии шахальэшут, мадаальэл. Таат Илулдиэ йуөм, эмэй модолоол миэстэгэт парнаалэк өрньэдэ мэрэйл. Илулдиэ, тамунгэлэ йуөт, таат ибэльэдэ, өрньиэй:

- Эмэй, эмэй эл кэбэйлэк, мэтул мэтидьиэ эл пэшшэйлэк!

Таат эмэй, таҥ миэстэгэт эгэдэйдэллэ, Илулдиэҥин шубэжэй. Таат Илулдиэгэлэ шиишиит, йугиинудэ мони:

- Хаҥидэ мэт хонтом? Тэт омосьэ уө оодьэк, мэтньэ эйриэнуйэк, мэтул хамиэт.

Илулдиэ, ниҥиэ мэллэштэллэ, эмэйҥин мони:

- Эмэ, йуөк, мэт туистиэ лэбэйдиилэ улдоой!"

Таат, лэбэйдии шахальэштэллэ, нумэҥин атахлоот кэбэйҥи.

  

Йоулусьулпэ: 

  1. Ходит Илулдиэ эмэйҥин хамиэдин эрдьэйбэдэк?
  2. Лэмдик йобиийэгэ иркушэйм Илулдиэгэлэ?
  3. Тэт нумэгэ хамиэдьаануйэк?
  4. Йиэн омниипэгэ таатмиэй чуульдьии льэнуй?


Last modified: Tuesday, 9 February 2016, 5:21 PM