Чуөльэд омниипэ моноолпэги


Чуөльэд омниипэ моноолпэги  


Хадунгэ ханьил өрньэдэ йөмгиэнуннуй, таа анил нингоо льэнуннуй.  

Last modified: Wednesday, 10 February 2016, 12:03 PM