Пугэ


Пугэ 


Пугэ киэсь. Ульэгэпул, полжисьэпул укэйльэлҥи. Мит лэбиэ шөрилэдэсь. Йэльоодьэ лэбиэлэ пугэлэтум. Унуҥпэгэт йархаа кэбэйльэл. Анил иксьиинубэ параа киэсь. Кусиэньэй. Шоромопул урасаапэлэк эгэтиэнуннуҥа пугэмэ мододин.


Мит лэбиэ шөрилэдэсь

 

 

Урасаа


Йоулэсьулпэ:  

  1. Мит лэбиэ ходимиэнуннуй пугэ кэлдэгэ?
  2. Тиҥ параагэ шоромопул лэмдик аануҥилэ?
  3. Пугэ нумэпэк ходо ньуутиэнуҥа?

Last modified: Thursday, 11 February 2016, 2:46 PM