Шахадьибэ


Шахадьибэ 


Мэдин пугэ кэлдэгэ, одулпэ Пролубэгэ, Чахадэн пуйлэгэ, шахальаануннуҥи. Шахадьибэгэ одулпэ Хорходонгэт, Чахаадангэт таат ньэнугуннуҥи. Таат айаат анил иксьиит, лоҥдот, йахтэт модоонуҥи. Уөҥоойоонпэ ньэлэйдиинуҥи, айи ньэнуннуҥи.

Пролубэгэ Лосилгэлэ лэгитиэнуҥа, алҕэдайнудэ, моннуҥи:

- Лосид-эпиэ, нэштэйк! Митин лэктэйбэн кэйк. Эрчоон миткэт йэдугудэ йодотайк, омосьоонбэн мигидэ, мит лаҥи йодотайк.

Унуҥҥин бисерэк, хоролькилэк, копейкэлэк пэшшэйнуҥилэ, алҕэдайнудэ, моннуҥи:

- Оожиид-эмэй, нэштэйк! Митул, мит уөрпэпул омось тэт будиэн эйрэш. Эдуөн тэт уөрпэ йоодийэҥоон мин!

Лэбиэҥин аай шаарэ пэшшэйнуҥа, алҕэдайнудэ, моннуҥи:

- Лэбиэд-эмэй, нэштэйк! Митул омось эйрэш!

Таат моннуҥи, монут йуөҥигэн мит пугильпэ, ходо одулпэ мэ иилугиит, ньэхамиэт, эйрэт ньэнуннуҥи. Чуөльэд омниипэ моноолпэгэлэ лэйдиит, өнмэгэ льиит, чуруудьаа модоонуҥи. Эндьоонпэ аай таат энҥигэн, эйрэҥигэн монут.

Таат модот, мит Лэбиэд-эмэй кэйлоолгэлэ эндит, эйрэт, таат киэйэгудэ модоҥигэн чуму мит одулпэ. Тамунгэлэ йуөт шахальаануннуҥи одулпэ пугэ параагэ, унуҥ шэльгэйлукэ йолаан.


Чуөльэд омнии шурулэ

 

Одулпэ

 

Лэбиэн Погиль

 

Унуҥ Погильпэ

 

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмэн киндьэгэ одулпэ шахальаануннуҥи?
  2. Хадунгэт одулпэ Пролубэҥин кэлуунуннуҥи?
  3. Ходит таҥ лэбиэгэлэ, хаҥидэ кэлуунуҥи одулпэ, ньуутиэльэлҥа Шахадьибэ?
  4. Лэмдик аануҥилэ одулпэ Шахадьибэгэ?
  5. Лэмэн Пугильпэҥин ньасьаануҥи одулпэ? Лэмдик титтэл моннуннуҥи?
Last modified: Thursday, 11 February 2016, 3:09 PM