Лоҥдо


Лоҥдо 


Унуҥ шэльгэйлукэ, одулпэ шахальаануҥи,
Пудэлэндьии лэдудэндьиипэньэ ньэнуҥнуҥи,
Нугэнпэ мойт, йөмгиит лоҥдаануҥи,
Йэльоодьэ чадьилгэ, йөмгиидэ хоннуҥи.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,
Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.

Чоҕось будиэ лосилпэ пиэдэҥи,
Лосид-эпиэгэлэ одулпэ лэгитиэнуҥи,
Омось эйроолгэлэ Лэбиэд-эмэйгэт ньэнудэ,
Унуҥ-эмэйҥин хоролькик пэшшэйнудэ.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,
Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.

Иильись лэбиэлиэ оҕосии шөрилэдэйдэллэ,
Пойнасиил унуҥдиэ хони кужууньэ эмлэдэйдэллэ,
Кужуугэ мэ тоттот одулпэ лоҥдоҥи,
Йэльоодьэ чадьилгэ, йөмгиидэ хоннуҥи.

Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу – чумут айаануҥи,
Одул, унуҥ, лэбиэ, кужуу омось лоҥдаануҥи.


 

Лоҥдо


 

Йоулэсьулпэ: 

  1. Ходо одулпэ лоҥдаануҥи?
  2. Лэмэн ажуулэ моннуҥи омосьэ лоҥдолгэлэ?
  3. Ходо стихотворенийэгэ лэбиэ шурэлэшоой?
Last modified: Thursday, 11 February 2016, 4:14 PM