Кукун нодо (ньиэдьиил)


Кукун нодо (ньиэдьиил)  


Иркидьэ пайпэдуөлиэ Кэсьэй тудэ эпиэньэ, анабускаагэ мадаадэллэ, унуҥгэн кэбэйҥи, одун лэбэйдии шахальэштин. Таат иркин местэгэ эгиэдэллэ, эпиэ мони:

– Кэсьэй, миэдэк, чаашэт, тии уулуу эгэтэллэ, одун лэбэйдииҥин кэбэйтэйли.

Таат эпиэ уулуулэк эгэтиэльэлмэлэ, таасилэ йобиийэҥин кэбэйҥи. Иркин местэгэ лэбэйдии омон альбоой, таат нингэй.

Шахальэшут-шахальэшут, Кэсьэй мони:

– Эпиэ, мит уулуу чуө анилэ улдоой биннэ, хондьиили!

– Эллэ, – эпиэ мони, – эл омдулэк, хаин уулуу анилэ улдоот, таҥнуги кукун нодо монтэй.

Кэсьэй эпиэ моноолгэлэ дибэбайт, аай лэбэйдиилэ шахальэшаам. Кэсьэй тудэ эпиэгэлэ омось мэдиинум, эпиэги чуму лэйдиим.

Таат иччэ льэллэ, йобиийэгэ, унуҥ лаҥдэт, кукун нодо анньэги таат мэдись:

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку! – мондо.

– Та, кэбэсьиили, – эпиэ мони.

Таат унуҥгэ йахадэллэ, эпиэ уулугэлэ аасиим, йуөм: уулуу аҥлисьин анилэ улдоой. Кэсьэй айаай. Таат нумэҥин эпиэньэ кэбэйҥи.

 

Одул лэбэйдии - «юкагирская ягода»

 

Куйбул


Йоулусьулпэ:  

  1. Хаин йиэльэнуй одул лэбэйдии?
  2. Лэмэн ажуулэ шурэлэшоой тиҥ ньиэдьиилгэ нингэйэ лэбэйдииньэйэ лэбиэк?
  3. Хадунгэт эпиэ лэйдиильэлум анил улдоодэйлэ уулуулгэ?

 

 

Last modified: Thursday, 11 February 2016, 4:23 PM