Ажуун-чадьил


Ажуун-чадьил (ньиэдьиил) 


Илулдиэ – йукоодьэ куөйпэдуө, йаан ньмолҕилньэйэ уөк.

Анил иксьиил параагэ Илулдиэ тудэ эмэйньэ таат чаачааньэ кэбэйҥи хаахааҥин. Хаахаа Мамутаагэ модойоодэк, анил иксьиит. Таҥидэ кэлҥи, хаахаа, титтэгэлэ йуөт, айаарэм:

– О, хайбись киэсьэмэт, анил омось хони!

Эмэй мони:

– Мэт йукулэлэк аатэмэ.

Чаачаа мони:

– Мэт хаахааҥин хамиэт.

Таат анил иксьиит, йукулэ аат, мадааҥи.

Иркидьэ угуйэлмэ ажоон хаахаа чаачааньэ посёлкэҥин кэбэйҥи чайэ, сахарэ, мусинбэн миндин. Подьорхо омосьоодэк. Унуҥдиэ омон подьоҕот оҕоолэбэдись. Мит Илулдиэ чоҕосьалгэ, оожии архаа, чайкаптиэньэ йоодэйбэдэк. Эмэйги чоҕось будиэ лэгулэк аамэлэ. Таат мит Илулдиэ эмэйҥин шубэжэт киэсь, мондо:

– Эмэ, чугоон мэтин лэпэшкэ кэйк! Таа иркин куөйпэдуө мэткэт лэпэшкэлэк ньиэнумлэ!

Эмэйги иҥлэй: «Лэмэн куөйпэдуөгэлэ ньидэм? Тии мит архаа нилги өйльэ. Чудьийоодэк йуөмэлэ, ду?» – чуҥрэлэ эйрэшум эмэйги. Таат Илулдиэҥин мони:

– Лэмдик йуөмэк? Ходимиэдьэ куөйпэдуө?

– Тудэл чомоойоодэк, кужуугэ йахаануннуй, таат айлоой – омон подьоҕой! Хондьиили, мэт тэтин кишэт! – мони Илулдиэ.

Таат тудэ эмэйньэ унуҥнин өнжэсь. Оожин архаа оҕоот, Илулдиэ өрньиэй:

– Куөйпэдуө!

– Куөйпэдуө! – эймулааҕэт антэсь.

– Лэпэшкэ лэгоольмэк?

– Лэгоольмэ! – антэсь.

– Йуөмэк, – мони Илулдиэ, – чаашэт тудэл тиҥидэ чаҕаатэй, лэпэшкэ миндин.

Илулдиэ ажуун-чадьилгэлэ эл лэйдии, ньэхаин ажуун-чадьилгэлэ эл мэдиимбэдэк. Эмэй тудин мони:

– Илулдиэ, адуөн ажуун-чадьилэк. Мэт хаахаа тудаа моннуйбэдэк: "Кин аажун-чадьилгэлэ йуөтэм, тамун таланньэт эйрэти, тэт таланньэй шоромо оотэйэк".

Таат Илулдиэ йукоот ажуун-чадьилньэ анньэйбэдэк. Ажуун-чадьилгэлэ тудэл йуөм, эл йуө – мит эл лэйдийли.

 

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Ходит одулпэ «ажуун-чадьилгэлэ» таат ньуутэҥа?
  2. Ходо Илулдиэ моннуйбэдэк ажуун-чадьилгэлэ?
  3. Ходо эмэй хаахааги моннуйбэдэк ажуун-чадьилгэлэ?
  4. Ходо анньэйбэдэк Илулдиэ ажуун-чадьилньэ?
Last modified: Friday, 12 February 2016, 12:01 PM