Чэкчиль-эпиэлиэ

 

Чэкчиль-эпиэлиэ  


Чэкчэй эпиэлиэ тудэ маҕилдиэгэлэ
Кэйлэндьоодэ шөрилэшум.
Чэкчэй эпиэльэ тудэ маҕилдиэгэлэ
Эмбэйбэлэ тукнэшум.
Чэкчэй эпиэлиэ иильисьэ маҕилньаасьи.
"Чэкчиль-эпиэлиэ,
Чэкчиль-эпиэлиэ,
Тэт чэкчиль
Митин кэйк!"

 

Чэкчиль-эпиэ («мастерица-бабушка»)

 

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Ходит одулпэ таат ньуутэҥа чэкчиль-эпиэгэлэ?
  2. Пундуҥик, чэкчиль-эпиэ ходимиэ маҕилньэй?
  3. Лэмдик ньиэнуҥилэ одун паайпэпул чэкчиль-эпиэгэт?
Last modified: Monday, 15 February 2016, 4:32 PM