Чуөльэд омниипэ моннупки


Чуөльэд омниипэ моннупки  


Лахин сиськиэ эл кудэдэҥилэк,
Тудэл титэк ноудиинумлэ,
Тудэл кусиэлэк лэйнумлэ,
Хадуҥгэ тудэл нингоо льэй,
Таа кусиэ өйльэти!
Лахин сиськиэ - «длинный хвост»
Last modified: Monday, 15 February 2016, 4:39 PM