Атахун атахиипэ


Атахун атахиипэ  


Атахун атахиипэ йоуйэк орпураҥилэ,
Атахун атахиипэ кэлидьэплэк миэҥилэ,
Ниллэдэмэ киэсь – йоуйэгэ йиэсь,
Кусиэдиэ киэсь – айи таа йиэсь.

Атахун атахиипэ лэҥдэдин айааҥи,
Илэкун дэ аҥдьэпки иҥльись подьоҕааҥи,
Илэйэ киэсь – йоуйэпки мэрэсь,
Ниллэдэмэ шэйрэсь, кусиэдиэ айи шэйрэсь.

Йоуйэптаа, игэйэптаа йуукэ чичэльуйҥи,
Атахун атахиипэ таа тоттот мэруйҥи,
Шоуйаа киэсь – титтэгэ йиэсь,
Атахун атахиипэ йоҥжаагэ мойт мэрэсь.

Тудэ пуччидиэпэҥин лэгулэ аҥсиим,
Атахун атахиипэлэ уөрпэҥин кэсиим.Атахии

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмэн кэлидьэплэк тит лэйдиимэт?
  2. Ходо одул титэ титтэл ньуупэги?
  3. Лэмэн нодо атахиипэгэлэ иидэмлэбэдэк?
  4. Хамун нойньэй атахии?


Last modified: Monday, 15 February 2016, 4:49 PM