Поорэ


Поорэ 


Поорэ киэсь. Пудилаҥдэт илэйэ киэсь. Эдиҥ илэйэпул хилушэк лопсииҥилэ. Шоромопул угурчэлэ нумэ йэкльиэ эйриэнуннуҥи. Шашиилэ, нонолэ эгэтиэнуннуҥа. Йододьубэлэ промышльайт эйриэнуннуҥи. Подьорхопул читньиэнуҥи. Пэн эл пугоо.

 

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Ходо лэйдиитэмэт поорэ кэлул парааги?
  2. Лэмдик хаҥичэпул промышльайнуҥилэ поорэмэ?Последнее изменение: Вторник, 16 Февраль 2016, 12:22