Лэбиэ


Лэбиэ  


Тудаабэдэк мит модолоол,
Лэбиэ эйлоой,
Лэбиэ чомоой.

Эдьут толоупэ эйрэҥи,
Ханьилпэ пудэн мэрэҥи,
Чоҕось будиэгэ одулпэ
Анилэ иксьиит модоҥи.

Тудаабэдэк мит модолоол,
Лэбиэлиэ айи
Уөҥоот оҕоой!

 

 

 

Одулпэ


 

Йоулэсьул:  

  1. Ходо тиҥ стихотворенияйэгэ мит лэбиэ омооги шурэлэшоой?
Last modified: Tuesday, 16 February 2016, 4:53 PM