Лэбиэ


Лэбиэ  


Тудаабэдэк мит модолоол,
Лэбиэ эйлоой,
Лэбиэ чомоой.

Эдьут толоупэ эйрэҥи,
Ханьилпэ пудэн мэрэҥи,
Чоҕось будиэгэ одулпэ
Анилэ иксьиит модоҥи.

Тудаабэдэк мит модолоол,
Лэбиэлиэ айи
Уөҥоот оҕоой!

 

 

 

Одулпэ


 

Йоулэсьул:  

  1. Ходо тиҥ стихотворенияйэгэ мит лэбиэ омооги шурэлэшоой?
Последнее изменение: Вторник, 16 Февраль 2016, 16:53