Эпиэ Эпэкэ


Эпиэ Эпэкэ

(эпиэ Кэчэрниэдиэ ньиэдьиилги)  


Тудаа мит Хорхондаҥильгэ модоонундьиили. Поорэ параагэ мит лэгул улумуннуй. Киэльоодьэ анил, киэльоодьэ чуул улумуннуй, чаайоодэк поньоонул. Табудэк чуруудьаа лэгут, өнмиэдиэ шаанхаарги паттэллэ, оожэт, эдуөдэ модоонундьиили эдьут. Тэрикэптиэ, уөрпэпул ходоонуҥи, чиилэ өйльэдэгэ.

Миткэ эпиэ льэйбэдэк, мэт эпиэ Эпэкэ. Эпэкэ лосил пиэдит модоонуннуй. Эпэкэ, чолҕорэн пэйдьэлэ пиэдэтут, мойтэм лосилгэ, йуөнудэ. Таат, эдиҥ пэйдьэ йуөт, монтэй: "Уөрэптиэ, йуөк, миэҥик. Титимиэй подорхогэ эрпэйэпул кэлҥитэй, миэҥик" Таасилэ тудэл айи таат аанумбэдэк: оҕоодэллэ, оҕоодэллэ лосил архаа, таат, чаҥдэ йуөт, моннуннуй: "Йуөк, эндии эмбэйбэнпэ йиэнҥил, андаа тиҥидэ кэлҥил аасьэндьэ шоромоплэк. Йаалмэштэ подьорхогэ тии кэлҥитэй, миэдэҥик!"

Таат, йаалмэштэ подьорхогэ, мит пудэ оҕоонундьиили, миэдэт. Таат, уйоодэ: андаа йоҥсьэпки көҥдьэл мэдуунуннуй, эдуөн эрпэйэпул Гижигэгэт мидот кэлҥил. Таат кэлдэллэ, ничаш аасьэлэ куддиэнуҥа. Аасьэн чуул паттэллэ, митул йаҥлидьэлэ оожэшнуҥа, таат киэльодьэ чуулэ лэгитиэнуҥа. Кэйлэндьэ матерьялэк, бисерэк, аасьэн хаарэк, иҥдьиилэк кэсиинуннуҥа, эдуөнгэт одулпэ тадиинуҥа йододьубэн таат шахалэн хаарпэгэлэ.

Таат миткэ митньэ модоонуҥи. "Хэйдьэ", "лоҥдо" лоҥдаанундьиили иркилльэҥоон, айаат, миткэлэ мит кэнэпэпул эдьиитаҥам, монут.

Таасилэ титтэл кэбэйнуҥи мидот. Мит Эпэкэньэ ньэхаин эл йоҥраанундьиили, ходо эрпэйпул миткэлэ эрчэ бриэмиэгэ эдьитиэнуннуҥа, эрчоонгэт палаашнудэ.

 

 


Йоулусьулпэ:  

  1. Хади ньэмолҕил параагэ эрпэйэпул одулпэҥин кэлуунуннуҥи?
  2. Ходит титимиэй параагэ одулпэ лэгулпэги өйльэнуннуй?
  3. Ходо Эпэкэ лэйдиимбэдэк эрпэйэпул кэлоолгэлэ?
  4. Ходо ньэнуннуҥи одулпэ эрпэйэпулньэ?
  5. Ходимиэдьэ лоҥдол лоҥдаануҥи одулпэ эрпэйэпулньэ?


Last modified: Tuesday, 16 February 2016, 5:19 PM