Лосил


Лосил  

 

Лосил, лосил,
Омось пиэдэк,
Омось пиэдэк, шанаҕэт!
Лосил, лосил,
Эл ньимиэлэк,
Мит ниҥиэпэ пугэлэт!

 

 

Йоулусьул:  

  1. Ходо одулпэ лосилгэлэ ньуутиэнуҥа?

Уйл:  

  1. Чуҥ таасилэ өнмэгэ льиик тиҥ стишок.


Last modified: Wednesday, 17 February 2016, 12:16 PM