Хойн ньаажубэ


Хойн ньаажубэ (ньиэдьиил)  


Эдуөн тудаабэдэк. Чахадэн унуҥдиэ архаа одулпэ модоҥил. Иркин йукоодьэ нумэдиэгэ пулундиэ тэрикэньэ модойоонпэк.

Иркидьэ поорэмэ лэҥдоолит модоҥи. Таат пэн эмидэйдэллэ, анҕайэдэсь. Илэйэгэт, пукэльэгэт ньэлэмэ эл йиэн.

Пулундиэ чибаль архаа йоуйэпэлэк нуөмэлэ, тэрикиэдиэ иҥдьиит модоллэбэдись.

Таат модолукэ, көҥдьэлэк мэдул шашпэдаҥильгэ. Шашпэдаҥильгэлэ йоҕодайҥа, йуөҥа: йукоодьэ пулундиэк йаҕидьэньут оҕолэбэдись.

– Мэт йархайэ, – мони, – лэҥдоольдьэ, мэтул шэйрэҥик.

Таат таҥ пулундиэгэлэ шэйрэллэ, чибаль архаа модотаальэлҥа. Лэгулпэги өйльэ, эльэ. Титтэгэ йукоодьэ йоосьэн илэгулэк льэйбэдэк. Табудэк тэрикиэдиэ моттопкиидэллэ, лэпэшкэҥоон аам. Эдиҥ пулундиэгэлэ чайэ оожэшҥа, лэпэшкэлэ лэгитиэльэлҥа. Таат монҥи: "Миткэ аммал, ньэхаҥидэ эл хонлэк титимиэйэ анҕайэгэ". Эдуөнҥин айаат, пулундиэ пугэсьэ молҕо иҥжись.

Таат угуйэштэгэ йаҕидьэньул пулундиэ мони:

– Тит наа омосьэ, шубэдьэндьэ шоромопул оойэмэт. Хонҥидэ, тит ноно эгэтиэноолгэ омось йуөҥик! Таа, иркин көйкиль архаа ньаажубэк ходоотэл. Лэмдик титин надоҥоол, адаат минҥик!

Таат мондэллэ, йаҕидьэньут кэбэсь. Эдуөн мэдиидэллэ, дибабайт, пулундиэ тэрикэньэ таат поньооҥи.

Иччэ льэллэ мит пулундиэ кудэлэй нонопэ йуөдин. Таат хони. Ноно эгэтиэноолгэ йахадэллэ, йуөм: иркин көйкиль архаа омосьэ ньаажубэк ходол, таа табакэк, чайэк, сахарэк, омосьэ лэгулпэлэк ходооҥил.

Мит пулундиэ йаҕидьэньул пулундиэгэлэ лэйтэйм. Айаат, тудэ шөгиигэлэ лэгулэ ходотэллэ, тудэ нумэҥин хони. Тэрикиэдиэ, тамун йуөдэллэ, айаай, атахлоот эдьиэҥи, лэҥдэт.

Таат шоромопҥин эдуөнгэлэ пундуҥа. Шоромопул, таҥидэ хондэллэ, аҥсиильэлҥа таҥ ходоодьэ ньаажубэгэлэ – ньэлэмэ өйльэ. Эдуөнгэлэ монҥи, эдуөн алмэлэк таат эйрэл. Илэпул моннуҥи, эдуөн Хойн ньаажубэк.

 

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Хадунгэ модольэлҥи пулут тэрикэньэ?
  2. Лэмдик ааҥилэ пулут тэрикэньэ, хаин йуөҥа пулундиэгэлэ?
  3. Лэмдик угуйэлмэ моннуйбэдэк пулундиэ?
  4. Ходит йаҕидьэньул пулундиэ пулундиэҥин, тэрикэдиэҥин лэгулэк тадиимэлэ?
  5. Ходит тиҥ ньиэдьиилгэлэ моннуҥи «Хойн ньаажубэ»


Last modified: Wednesday, 17 February 2016, 2:33 PM