Чуөльэд омниипэ моннупки


Чуөльэд омниипэ моннупки  


    1. Эдиҥ илэйэ хилушэк лопчимлэ. Эдуөнгэлэ моннуҥи – миир киндьэ киэсь.

    2. Пугэсьэ илэйэ кэлтэй, таҥнуги йаклугудэ мэ пугэлбэсь. Эдуөнгэлэ моннуҥи иисьэдамун киндьэ киэсь.

Last modified: Wednesday, 17 February 2016, 3:06 PM