Шилльэмэ


Шилльэмэ  


    Шилльэмэ киэсь. Йэльоодьэ йоогэн хоннуннуй, лэбиэлэ пугэлэтут. Пукэльэ шилльэҥоон кудэй. Угурчэлэ эл эйриэнуҥи, көлисьэ мориэт, эйриэнуҥи. Хаҥичэпул чуулэ куддиэнуҥа.


Нумэ йэкльиэ эйрэл. Шаанҕаар шурулэ

 

Нэлиэмнэй поорэмэ


 

Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмдик пукэльэгэ льэнуй шилльэмэ параагэ?
  2. Угурчэлэ эйриэнуҥи шилльэмэ параагэ?
  3. Ходимиэйэ эндьоонпулгэлэ куддиэнуҥа хаҥичэпул?


Last modified: Wednesday, 17 February 2016, 5:15 PM