Хаҥичэ


Хаҥичэ  


Хаҥичэ киэйоолбэдэк
Чугоон шубэжиэнуннуй,
Шубэдьэ дэ адиньэт,
Митул эдьиитиэнуннум.

Эл оожэсьоон, эл лэҥдэсьоон
Эндьоонгэлэ хаҥиинуннум,
Молин тудин Лэбиэн Погиль
Нугулгэлэ тадиинуннум.

Чомоолбэнгэлэ шардэллэ,
Чумутпэҥин хартаануннум,
Унмутпэдэйлэ, хохсильги
Омось пэньиит шартаануннум.

 

Чуөльэл омнии шурулэ. Чомоолбэнпэ

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмэн шубэдьэньи хаҥичэ?
  2. Кин хамиэнуннум хаҥичэҥин?
  3. Ходо хаҥичэ аанум, чуөльэд омнии моноолгэлэ мэдиит?

 

 Последнее изменение: Четверг, 18 Февраль 2016, 11:11