Ходо эндьоонпэгэлэ ньуутэҥа

 

Ходо эндьоонпэгэлэ ньуутэҥа  
(чуульдьии)


Иркин шоромо хони, хони. Хаҥидэ хон – эл лэйдии. Мит лэбиэ таҥнуги чуму пойнэйбэдэк. Таат хондэллэ йуөм: ньанчэ, кужуу титимиэйоодэк, пойнэйэ пулутэк тудэ ньаасьин хони.

Таҥ шоромогэлэ йоулусьум:

– Тэт хаҥидэ хондьэк? Лэмдик аҥсиимэ? Ноҥоон тиҥидэ киэсьэк?

Таҥ шоромо иркэйдэллэ мони:

– Мэт тэтэк аҥсиимэ.

Таҥ пулут мони:

– Мэт йолаа эл эйрэлэк. Хадунгэт киэсьэк, таҥидэ кэбэйк. Мэт йаклугудэ мэ кэбэсьэ.

Эдуөн мэдиидэллэ, шоромо йолоҕудэ кэбэсь.

Чомоодьэ пулут хони, хони. Таат йуөм: чолҕорэлэк пэгул. Чолҕорэҥин мони:

– Тэт хаҥидэ шубэжэк? Йаклугудэ эл хонлэк!

Таат таҥ чолҕораадиэгэлэ йахтэриим. Чолҕораадиэгэлэ йахтэриидэллэ, ньуутиэльэлум, чолҕораадиэ тамунгэт айаат, мэнмэгэйдэллэ йаклугудэ пөгиэй.

Таат таҥ пулут йододьубэгэлэ, тиэкэгэлэ, шахалэгэлэ, мээмээгэлэ, пойнэйэ мээмээгэлэ, чомоолбэнгэлэ, толоугэлэ, горнатаагэлэ, арнуйаагэлэ, эмбэйэ шахалэгэлэ, поньхонодогэлэ, көдиэлгэлэ – чуму нугут, йахтэриидэллэ, лостобиим.

Чуму эндьоонпэгэлэ ньуутиэльэлум, йахтэриит. Таҥдиэт эндьоонпэ, лэбиэгэ эйрэт, энҥи.

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Кинтэк эдуөн кужуу титимиэйоодэк пойнэйэ пулутэк?
  2. Лэмдик тудэл лэбиэгэ аамэлэ?
  3. Ходимиэдьэ эндьоонгэлэ тудэл аннумэ ньуутэм?
Last modified: Thursday, 18 February 2016, 11:23 AM