Угурчэ Көлисьэньэ


Угурчэ Көлисьэньэ  
Эпиэ урасааги таасилэ
угурчэги

Угурчэ Көлисьэньэ –
Мэт киэйоолбэн кэнмэпул,
Угурчэ көлисьэньэ –
Атахлоосиит эмдьэпул.

Иркин чаачаа Угурчэ
Пукэльэгэн хоннуннуй,
Пугэлбиэньэй маҕилгэлэ
Чиэдьэгэ мороонуннум.

Эмдьэги Көлисьэ
Шилльэгэн эйриэнуннуй,
Эл маҕилчоон полирньэт
Чугоон шубэжэнуннуй.

Көлисьэньэ, Угурчэньэ
Мэт омон мэрэйнундьэ,
Пукэльэгэн, шилльэгэн
Мэт омось эйриэнундьэ. 

Йоулусьулпэ: 

  1. Хаин угурчэлэ таасилэ хаин көлисьэлэ эйриэнуннуҥи?
  2. Угурчэ таасилэ көлисьэ ходимиэйоонпэк?
  3. Ходимиэй пукэльэгэ эйриэнуҥи угурчэлэ таат көлисьэлэ?


Last modified: Thursday, 18 February 2016, 11:56 AM