Лэйтэдьиэлпэ


Лэйтэдьиэлпэ 


Атахун алҕарньэйэ шоромопул ньэкиэйиэҕи, нилги эл муддэйнуй.  

Ответ:  Угурчэ, көлисьэ 


Иркин чэкчильгэ шиндамундэгэт олбудиэпэлэк уксьииҕил.  

Ответ:  Иструш  


Эл йооньэйэ алмэ йалҕилньэт пиэлэ йургуушнум.  

Ответ:   Йургуу аанубэ  


Last modified: Thursday, 18 February 2016, 4:16 PM