Шоҥдьилльэ 1


Шоҥдьилльэ 1  


Шоҥдьилльэ киэсь. Пукэльэ альаальэл. Унуҥ шэльгэйльэл. Пэн пугэсь. Анабускаалэ, карбасэ аануҥа. Анил иксьиил парааги кэлул. Нодопул мит лэбиэҥин кэлҥи.


Йобиин нумэ архаа

Эксиль

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Шоҥдьилльэ ходимиэйоодэк?
  2. Лэмдик шоромопул аануҥа шоҥдьилльэгэ?

 

 

 

Last modified: Friday, 19 February 2016, 3:40 PM