Шоҥдьилльэ 2


Шоҥдьилльэ 2 


Шоҥдьилльэ, шоҥдьилльэ – айаайоол,
Шоҥдьилльэ, шоҥдьилльэ – йэльоодьэ,
Кужуугэт пуччиидиэ йахтаануй,
Мит лэбиэгэ пукэльэ альаануй.

Мит лэбиэ, мит лэбиэ пугэдэсь,
Мит унуҥ, мит унуҥ чуө шэльгэсь.
Мит айаал, мит айаал йоулугэ,
Чоҕось будиэ мит лоҥдиили, йахтэдэ.

Пуччиидиэньэ, пуччиидиэньэ
Мэт йахтэл илбоой.
Шоҥдьилльэльэ кэлгэн, кэлгэн,
Лэбиэ айаалоой!

 

Йоулусьулпэ: 

  1. Ходо шурэлэшоолбэн моннуй шоҥдьилльэгэлэ?
  2. Лэмэҥоон пиччии йахтэй?


Last modified: Friday, 19 February 2016, 5:06 PM