Орпонраа


Орпонраа  (одун биэрэпки)  
Орпонраа – шоромо-өнмиэдиэ.

Тудаа мит шоромопул орпонраалэк аануҥилэ. Иркин шоромо, йобии лаҥи хондоллэ, йуөтэм, тудэ шаал өнмиэдиэлэ аҥсиидэллэ, нуктэм, монтэй: «Эдуөн мэт өнмиэдиэ».

Эдиҥ өнмиэдиэги, хадунгэ шоромо эл эйриэну, таа оҕоотэй.

Таат таҥ өнмиэдиэгэ шобулпэги чохтэллэ, атахун чомоодьэ шобулэ пэньиитэм, нугэнпэ титэ. Таат таҥ өнмиэдиэ шоромо титэ оҕоонуннуй. Орпонраа тамунгэлэ моннуҥи. Таат льэт, эдиҥ шоромон орпонраагэлэ йуөнуҥа, ходо шоромо эдьут эйрэтии – таат орпонраа эдьут оҕоотэй.

Йуөҥитэм: орпонраа шобулпэги омось укэйнуннуй, таҥнуги таҥ орпонраа шоромоги эл йоольэ, уөрпэпки, миибэпки чоммуҥи, омось энҥи.

Хаин орпонраа шобулпэги киэльэнуй, таҥнуги таҥ орпонраа шоромоги йоольаай.

Шоромо амдэлукэнэ, орпонрааги аай киэльэллэ лоудуунуй.

Хаин шоромо йуукэ кэбэйнуннуй, таҥнуги тудэ орпонраалэ йуөнуҥа, ходо тудэл йуукэ эдьут эйрэй.

 

Йоулусьулпэ:  

  1. Лэмдик эдуөн – орпонраа?
  2. Орпонраак ходимиэйоодэк?
  3. Лэмдик йуөнуҥилэ эдиҥ орпонраалэ?

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2016, 4:41 PM