Өнмиэдиэ


Өнмиэдиэ  


Өнмиэдиэ, одун шаалдиэ,
Омосьоондиэлэк мархильдиэ,
Шөрилэндьэ маҕилньэсиий,
Дьэльооноҥоодьэ пибилньэсиий.

Чоҕосьалгэ оҕосиинуй,
Оожиидиэпэгэ айбиинуй.
Шоҥдилльэгэлэ миэдаануй,
Мархильдиэпэньэ лоҥдаануй.

 

 

 

Йоулусьул:  

  1. Ходо өнмиэдиэгэлэ моннуй шурэлэшоолбэн?

Уйл:  

  1. Чуҥ таасилэ өнмэгэ льиик эдиҥ стихотворенийэ.
Last modified: Wednesday, 24 February 2016, 5:23 PM