Зоопарк

 

Зоопарк (ньиэдьиил)   Халтуштиэ кисиэй иркиэштэ класскэ. Тудэл эндьоонпэгэлэ чомоон анурэм.

Иркидьэ нумэ архаа бочка молҕо ньиэр хонрогэ тудэл нугум шөйльбулгэлэ. Таат йуөм: таа йукоодьэ шөйльбулдиэпэлэк ньиэр молҕодэгэ айи ходооҥи.

– Мэт йуөт, лэгиитэт эдиҥ шөйльбулдиэпэ, чоммуҥигэн.

Таат Халтуштиэ тоукэдиэги Шахалэдиэ таҥ бочкэҥин орпуйиидэ, Халтуштиэдиэгэлэ хаҥиинут, өйдьэт, таҥ шөйльбулгэлэ иркушэйм. Шөйльбул, тудэ уөрпэ пэшшэйдэллэ, йобии лаҥи шэйрэсь. Халтуштиэ эдиҥ шөйльбулдиэпэгэлэ йобии лаҥи хонтом. Таат иччэ льэллэ йуөм, шөйльбулдиэпэ амдэҥи, мургэ молҕо ходоот.

Таҥдиэт Халтуштиэ ниҥиэги эрулбэй. Таат тудэгэ өнмэгэ йиэсь зоопарк аадин. Тоукэгэт нумэ архаа куриэлэк аамэлэ, мондэ:

– Мэт омось эндьоонпэ йуөт, лэгитэт, тии титтэл омось модоҥитэй.

Кэнэпэпул, эдуөн мэдиидэллэ, Халтуштиэҥин паранаадиэгэлэ таат мошолупкаагэлэ кэйҥа. Тудэл титтин клеткапул аамэлэ. Иркин паайпэдуө тудин алдулэк тадиимэлэ. Алдулэгэлэ Халтуштиэ стеклянный банкагэ модотом. Тасиилэ Халтуштиэҥин иркидьэ омосьоондиэк чугурубиэлэк кэсииҥилэ. Эдиҥ чугурубиэгэлэ тудэл ящик молҕо шиншайм, таҥ ящик шарилдэгэ.

Таат айаадэлэ, чомоодьэ букваплэ шурулэшум «Зоопарк», таасилэ өнмиэдиэгэ тукнэшум.

Таат иркидьэ Халтуштиэ эпиэги кэлльэл. Халтуштиэ айаат тудэ эпиэгэлэ зоопарк кишэдин хонтом. Эпиэ тамунгэлэ йуөм. Чугурубиэдиэ ящик молҕот эгэдэй, иркуйиидэ.

Эпиэ, ниҥиэ мэллэштэллэ, чуруудьаа Халтуштиэҥин мони:

– Мэтул мэжжэк. Мит Лэбиэд-эмэй миткэлэ йуөт эндиим, эндьоонпэгэлэ, шоромопулгэлэ. Мит мидот эйриэнундьиили, эндьоонпэ аай эйрэҥи титтэ саам, лэҥдэт, эдьут. Нодопэ мэруйиит кужуугэ эйрэҥи. Титтин омось, митин аай омось. Таат удоот моди можжиильи. Чугурубиэгэлэ моннуҥи: «Чугурубиэ чугэги эл хонрошҥилэк! Чугурубиэ омосьэ чугэлэк кишшэсьмэлэ! Эдуөн өнмэгэ мойк, лэйдиит».

Халтуштиэ, эпиэ мэдиидэллэ, мони:

– Эпиэ, мэт эндьоонпэ эл мойтэйэ, эйрэҥигэн. Чугурубиэ аай йобиийэгэ шубэндьигэн. Хаин мэт йобиийэгэ шоҕиэтэйэ, чугурубиэ мэтин чугэлэк нумэҥин кишэтум!

Таҥдиэт Халтуштиэ зоопаркалэ эл аа.

 
Last modified: Wednesday, 27 February 2019, 3:25 PM