Б б

шөльбул
мышь
шөйбэй
быть серым
лэбиэ
земля
шубэндьии бегает
йододьубэ
белка
шаал будиэ
на дереве
чомоолбэн лось
шөнбэньи быть жирным
йообии в лесу
чугурубиэ бурундук
ньатлэбиэ куропатка
лэбиэ будиэн по земле (на земле)
лэбэйдии ягода
ньаҕанбоой пять

Шөльбул шөйбэй, лэбиэгэ шубэндьиэнуй.
Йододьубэ шөйбэй, шаалгэ нумэньэнуй.
Чомоолбэн шөнбэньи, йообии эйриэнуй.
Чугурубиэ шаал будиэ арпайнуй,
Чугоон чугэгэн шубэндьиэнуй.
Ньатлэбиэ лэбиэ будиэ эйрэй,
Лэбэйдиилэк, ньанмэлэк лэйнумлэ, мэруйии.
Таатмиэдьоонпэ ньаҕанбоодьэ эҥдьоонпэ!


Уйл. Задание
Чуҥҥик, таасилэ кисьҥик тиҥ ньиэдьиил (стих).

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 3:39 PM