Г г

горнатаа
горностай
шөгии
мешок
шөги
вошел, зашел
игэйэ
веревка
йургуу
дырка, отверстие
тогум
закрыл (он)
йөмгэй
завертелся (он)
мэнмэгэй прыгает (он)
пугэлбиэ мех, шерсть
иилугит жалея
лэгул еда
лэгиэм стал есть(он)
эгэдэй выглядывает (он)
нингэй много
нугэн рука

Горнатаа

Шөгии игэйэлэ ултоой. Горнатаа шөгиигэ шөги. Эсиэ йургуугэлэ тогум. Горнатаа таа йөмгиэй, мэнмэгэй. Горнатаа пугэлбиэги пойнэй. Мэт горнатаа иилугит, йургуудэгэн лэгулэк пөньиимэ. Горнатаа йургуугэт эгэдэй, таат лэгулэ лэгиэм. Горнатаа нингэйэ лэгулэк лэммэлэ. Мэт тудэл нугэнэ ньиэдьиимэ. Таат горнатаа мургэ молҕодэҥин шэйрэсь.


Уйл. Задания
Ааҥик тиҥ ажуулэ словосочетанийэпул.

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 3:38 PM