Ҕ ҕ

Ҕ ҕ

хаҕиэл
гагара
йалҕил
озеро
йаҕил
край, берег
паҕул
невод
йоҕумуй
рассердился
кужуу шанҕаарньэй
небо в тучах
аҕурпэл
мучение
аҕии тайком
маҕил пальто
моҕо шапка
чоҕойэ нож
йоҕотии стрела
ньоҕой упал (он)
поҕожах на четвереньках
чаҕатииньанмэ ольха
молҕо внутри, между
йоҕудиэдьэ сопли
шоҕушэ потерял (я)
олҕодэньи быть пустым
йалҕиданил карась
кужуу алҕар кудэй небо прояснилось

Хаҕиэл

Мэт эсиэ хаахааньэ йалҕилҥин паҕул пэшшэйдин кудэльэҥи. Мэт аай титтэньэ эрдьиийэ. Эсиэ йоҕумуй: «Тэт айии йукоодьэк, кужуу шанҕаарньэй, митул аҕурпэштин хонтойэк?» Таат мэт аҕии кудэльэйэ: маҕил, моҕо моро, мэт шаалэ уйоодьэ чоҕойэк, йоҕотиик минмэ. Таат аҕиидоот, ньоҕойдэ, чаҕатииньанмэ молҕо поҕожах пэсьтэ, эсиэ, хаахаа йолаа хондьэ. Таат мондьаат хонолпэги эл шоҕушэ, мэт йоҕудиэдьэ таат альбэй. Йалҕил йаҕилгэ киэсьэ, таат йуө – хаҕиэл мит йалҕиданилгэлэ йоҥжаалэ мойт мэрэй. Мэт таат өрньэйэ: «Хаахаа, эсиэ, йуөҥик, мит паҕул олҕодэньи. Андаа хаҕиэл мит йалҕилданилгэлэ мит аҕурпэлҥин чуму аҕии олом!» Мэт эсиэ хаахааньэ таат нуөльиэҥи. Кужуу алҕар кудэй. Мэт эсиэ мэтин эл йоҕуму.


Уйл. Задания
Ааҥик тиҥ ажуупэньэ словосочетанийэпул.

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 2:33 PM