Ж ж

ньигижэ
вчера
ажоон
рано
мэжжэйдэллэ
проснувшись
кужуу
небо
кижоот
слегка, легко
шажильньэй
быть туманным, туманное
полжисьэпул
листья
ажуук
звуки, разговор
поҥжубэ
глухарь
ньаажубэ
платок
оожии нодопэ
утки
шубэжэйэ
побежал (я)
оожиигэ
в воде
пэйжиильэ
стал бросать (я)
пэйжиинук
бросай
пугэжэйдэллэ
отскочив, отлетев
чуҥжэ
свист
мэжжэйэ
слушаю
чиижэлэк
рябчик
чайэк оожэл
чай попили
эҥжэт мойм
воспитывает

Лэбиэ мэжжэсь

Ньигижэ мэт ажоон мэжжэйдэллэ, эгиэйэ. Кужуу кижоот шажильньэй. Полжисьэпул мэдин укөйҥи. Нумэ архаа пиччии ажуук мэдул, поҥжубэ таат шанаҕай.
Мэт  мэт эпиэ ньаажубэ мородолло, хлеб миндэллэ, пиччиипэлэк, оожии нодопэлэк лэгиитэдин шубэжэйэ. Таат йалҕилҥин киэсьэ, таа чэнчэ оожии нодопэлэк, кулдэркиипэлэк оожиигэ йардьииҥил, мэт таат хлеб пэйжиильэ. Титтэл мэткэт йуукэт пугэжэйдэллэ, таа мадаануҥи, илэпул мэрэйҥи. Мэт йоҕумуллэ, нумэҥин чадилгэн шубэжэйэ. Таат хадунгэт эрэ чуҥжэлэк мэдул, мэт мэжжэйэ. Таат мэт нойл киэлгэн иркин чиижэлэк пугэжэйл. Иркэйдэллэ, таҥдиэт нумэҥин киэсьэ. Мит эпиэньэ чайэк оожэл. Эпиэ мони: «Лэбиэ мэжжэйдэгэ, лэбиэҥин, оожииҥин шаар пэйжиинук». Мэт эпиэ мэткэлэ эҥжэт мойм.


Йоулусьул
  1. Лэмэн параалэк тиҥ ньиэдьиилгэ шурулэшоой?
  2. Лэмдик эпиэ мони?

Уйл. Задания


  1. Нуук тиҥ ньиэдьиилгэ ажуупэ, хадунгэ льэй буква «ж».
  2. Словариккэ льэйбэнпэ ажуупэлгэт ааҥик словосочетание таасилэ предложение.
Последнее изменение: Четверг, 14 Апрель 2016, 16:00