И и

идэк
не надо
эл ибильэлэк
не плачь
ибилигиэ
филин
илэйэ
ветер
холилэк
шум
иҥиинумэ
боюсь
иболгэ
на утесе
таасилэ
потом
мэтин
мне

Ибилигиэ йахтэл

Мэт йукоот йообиийэгэ илэйэ холиилэк иҥиинумэ, ибильэнундьэ. Эмэй мэтин моннуннуй: «Идэк, эл ибильэлэк, ибилигиэ иболгэ модой, эрчэ уөрэптиэлэк йуөнумлэ, таасилэ таат йахтаануй:

«Таҥ шөйлэ йоҥулгэ,
Уөрпэн унэмэн пукульоодьэпки,
Куруньиимэ,
Илу-илу, илу-илу».


Йоулусьул
Ходо ибилигиэ йахтаануй?


Уйл. Задания


  1. Нуук тиҥ ньиэдьиилгэ ажуупэ, хадунгэ льэй буква «и».
  2. Ходо мондин одул титэ «шум ветра»?
  3. Нуук тиҥ ньиэдьиилгэ атахун однокоренной ажуупэ.
  4. Кись ибилигиэ йахтэ.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:03 PM