М м

мээмээ
медведь
молҕодэгэ
внутри
шарнуннум
закрывает
монут
говоря
лэйнум
ест
мит
мы
миткэлэ
нас
хонтайнум
ведет

Мээмээ

Мээмээ, мургэ молҕодэгэ эйрэт, тудэ чугэгэлэ шарнуннум, лэбэйдиилэ эл нунҥигэн монут, эл кишэдин.
Хаахаа чуруудьаа кэлуунуй,
Лэбэйдиилэ лэйнум,
Мит шубэжэнундьиили,
Иҥиит, иҥиит.
Мээмээ шубэжиэнуй,
Лэбэйдиилэ лэйнум,
Мээмээ таасилэ миткэлэ
Йообии лаҥи хонтайнум.
Мээмээ шаалгэ йахадэллэ –
Шаалҥоот кудиэнуй,
Шөйлгэ йахадэллэ –
Шөйлҥоот кудиэнуй.
Мээмээ, хаахаа, иҥлугэ, иҥлугэ!


Уйл. Задания
Ходо мээмээгэлэ айи моннуҥи, ньуутиэнуҥа?

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:13 PM