Н н

нонҕаар
камус
ниҥиэ
душа
хаин
когда (также: ханьин)
нинбаа
доска для кройки и шитья
ноҕии
наперсток
нингэй
много
ниҥиэмун
передник
ноом
скоблит
нигийоо
тяжело
нойл
нога
көдинмиэй
как раз, в самый раз, впору
нуөльэй
засмеялся
йуугииҥудэ
целуя

Нонҕаар мурэк

Мэт хаахааньэйэ. Мэт хаахаа анилэк иксьиинумлэ, нонолэк эгиэтиэнумлэ. Мэт хаахаа – омосьо ниҥиэньэйэ шоромок. Хаин хаахаа нумэ йэкльиэ эйриэнуй, эмэй тудин нонҕаарэ мурэлэк иидиэнумлэ.
Эмэйгэ нинбаа льэй, ноҕии, мидэдьэ, иҥдьиипэлэк льэҥи – нингэй лэмдик льэл.
Эмэй, ниҥиэмун мородэллэ, нонҕааргэлэ ноом. Мэт эмэйгэ йоулусь: «Эммэ, тэтин эл нигийоо?» «Эллэ, эл нигийоо, мэт ниҥгэйэ мурэлэк иидэмэ».
Таат хаахаа уйсьоол подьорхоги киэсь. Угуйэлмэ ажоон эгиэдэллэ, мэт эмэйньэ хаахааҥин нонҕаар мурэлэк тадии. Хаахаа тудэ нойлгэ иидьэйм – тудин көдинмиэй. Таат хаахаа айаат нуөльэй, миткэлэ йугиинудэ. Мит аай айаат нуөйили.


Уйл. Задания
Нук тиҥ ньиэдьиилгэ ажуупэ, хадунгэ льэй буква «н».

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:13 PM