Нь нь

ньэкөнмииҥи
дружат
ньуупэги
их имена
ньэнунҥи
встретились (они)
ньоҥоодьэ ньаажубэ
голубой платок
ньоодьииньиэр
замша
ньиэр
одежда
ньайдильись
идет к лицу, очень хорошо
ньаасьэ
лицо
ньэйуөт
смотря друг на друга
анньэт
разговаривая

Паай көнмэпул

Иркин мархильпэ ньэкөнмииҥи, ньуупэги Эпуньэдиэ таасилэ Эньчиэндиэ. Ньигижэ титтэл ньэнунҥи. Эпуньэдиэ ньоҥоодьэ ньаажубэньи. Эньчиэндиэ ньоодьииньиэрэ ньиэрньэй, ньиэрги чуму шөрилэтоой.
Эпуньэдиэ мони: «Тэтин ньайдильись эдиҥ ньиэр, тэт ньаасьэҥин наа омо». Эньчиэндиэ аай мони: «Тэтин эдиҥ ньоҥоодьэ ньаажубэ аай наа омо».
Таат омосьо ниҥиэлэ анньэт, ньэйуөт оҕооҥи.


Йоулусьул
  1. Ходо ньуупэги эдиҥ мархильпэ?
  2. Лэмдик титтэл морольэлҥилэ?
  3. Эпуньэдиэгэ ньаажубэ ходимиэй?
  4. Энчиэндиэ ньиэрги ходимиэй?

Уйл. Задания


Нунҥик ажуупэ, хадунгэ буква «нь» атахлидьэ шурэлэньи.

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:18 PM