Ҥ ҥ

хаҥисьэ
охотник (также: хаҥичэ)
унуҥ
река
курчэҥ
журавль
йоҥньит
раскрыв
лоҥдаануҥи
танцуют
йоҥжаа
клюв
поҥжубэ
глухарь
йаҥлидьэ
бульон
шашпэдаҥиль
дверь
мудьэҥ
выдра
чөҥоонуннуй
вкусно, вкусным бывает

Хаҥисьэ ньиэдьиил

Мэт йообии эйрэт, унуҥ архаа анил иксьиит модоонундьэ. Таа мэткэ нумэдиэк льэл. Иркидьэ йуө, ходо курчэҥпэ пиирии йоҥньит лоҥдаануҥи. Йоҥжаапэги, нойлпэги читнэҥи, омось лоҥдоҥи.
Таат поҥжубэлэк куддиэнумэ. Поҥжубэ чуулги, йаҥлидьэги чөҥоонуннуй.
Иркидьэ шашпэдаҥиль йоҥньит модолукэ, лэмдик эрэ оожии молҕодого йардьилэ амлайнуй. Таат йуөлукэ – мудьэҥ анил лэгут йаардьии. Таҥ мудьэҥ айиидэллэ, кудэдэ, пугэлбиэги мэт тэрикэ ньэмарайҥоон мин. Таат модоонундьэ.


Йоулусьул
Лэмдик йуөмэлэ, лэмдик аамэлэ хаҥисьэ, унуҥ архаа модот?


Уйл. Задания


  1. Нунҥик тиҥ ньиэдиилгэ ажуупэ, хадунгэ льэй буква «ҥ».
  2. Хадунгэ буква «ҥ» атахлидьэ шурэлэшоой?
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:20 PM